نه بسته ام به کس دل


نه بسته کس به من دل

چو تخته پاره بر موج

شعر کامل را اینجا بخوانید

شعر هوای گریه از سیمین دانشور